Vtg #70s S.G.I. Peanuts Snoopy dog plush toy 1…

Vtg #70s S.G.I. Peanuts Snoopy dog plush toy 12" http://dlvr.it/QGH6Dd